Атлас на гнездящите птици в България

Испанско врабче

(Passer hispaniolensis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200 000-500 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в равнинните и нископланинските части на цялата страна, по-плътно в Югоизточна България. Не се среща в средно високите и високите части на планините, в някои равнинни райони и в най-западните части на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, просветлени или млади широколистни гори (особено горички от Robinia pseudoacacia), дървесни и храстови плантации (предпочита насаждения от Populus sp.), много често в градски паркове и градини и в други части на градове, села и индустриални зони, особено в гнезда на Ciconia ciconia, понякога на Pica pica, на места в гъсти и високи сухолюбиви храсталаци, по изключение и в кухини в скали и скални стени. В естествени местообитания гнезди често в основата на гнезда на Ciconia nigra, Corvidae, Ardeidae и Falconiformes.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани