Атлас на гнездящите птици в България

Испанско каменарче

(Oenanthe hispanica)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2000 – 4000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, но основно в Южна България. Най-компактно в Източните Родопи, Сакар, долината на река Струма и някои от съседните й планини, Сливенската котловина и прилежащите райони, Черноморското крайбрежие между Балчик и Тюленово и между нос Емине и Бургас, Бесапарските ридове и предпланините на Западните Родопи. Разпръснато в Дунавската равнина, Тракийската низина, Средна гора, Софийското поле и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по припечни скалисти склонове със скали и скални стени (във вътрешността на страната), по сипеи и други каменисти терени, каменоломни, руини и др., обикновено до тревни съобщества по сухи силикатни терени, сухолюбиви храсталаци. По Черноморското крайбрежие – и по стръмни скалисти брегове в близост до степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани