Атлас на гнездящите птици в България

Каспийска чайка

(Larus cachinans)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50-100 дв.

Особености на разпространението

С ограничено разпространение по поречието на река Дунав. Понастоящем колонии на вида за установени в Русе и Силистра, но е възможно да гнезди и в други крайдунавски градове.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изцяло в градска среда, като разполага гнездата си по покривите на високи сгради.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани