Атлас на гнездящите птици в България

Качулата потапница

(Aythya fuligula)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-3 дв.

Особености на разпространението

Разпръснати изолирани находища по Дунавското крайбрежие и прилежащите му части на Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Софийското поле и Тракийската низина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюдаван в блата – най-често в по-големи влажни зони водно огледало и растителност по бреговете, рибарници и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани