Атлас на гнездящите птици в България

Качулата чучулига

(Galerida cristata)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 40 000-100 000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно по открити равнинни терени в цялата страна без районите с обширни и гъсти горски масиви и същинските планински части на по-високите планини. Отсъства и в отделни попупланински райони с преобладаващо хълмист релеф и ограничени открити пространства като някои части на Източните Родопи и Западните погранични планини.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по разнообразни открити терени – пасища, ливади, крайпътни ивици и синури, особено в окрайнини на ниви и обработваеми площи, пустеещи земи, тревни съобщества по сухи силикатни терени, мезофилни тревни съобщества, степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, покрай овощни градини, дървесни и храстови плантации, покрай пътища, до ивици дървета, храсти и мозайки от тях, както и по периферията на градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани