Атлас на гнездящите птици в България

Качулат синигер

(Parus cristatus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 7000-10000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, свързано с иглолистния пояс във високите части на Рила, Пирин, Славянка, Западните Родопи и Витоша, както и в Западна и Централна Стара планина, където поради липсата на същински иглолистен пояс разпространението е по-разпръснато. Отделни находища има и в по-ниски райони на Лозенската планина,  Ихтиманска Средна гора и Източните Родопи.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди единствено в иглолистни гори, в гори от Picea abies, Abies alba, Pinus peuce, P. sylvesrtis и P. nigra.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани