Атлас на гнездящите птици в България

Клопач

(Spatula clypeata) (Anas clypeata)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 3-26 двойки (2007: 12-25 дв.)

Особености на разпространението

Рядък и малоброен вид. Разпръснато в изолирани гнездовища, главно по крайбрежието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие и някои по-големи водоеми във вътрешността на страната.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 17 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, но в повечето такива квадрати видът никога не е бил сигурно установен като гнездящ. Нови находища са установени в 2 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 3-21 двойки (83% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Комплекс Беленски острови“ (3-11 дв.), „Рибарници Хаджи Димитрово“ (0-3 дв.) и Сребърна (0-3 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в по-обширни влажни зони, с големи водни огледала или в близост до такива от различен тип: лагуни, стоящи пресни води, стоящи бракични води, блата, растителност по периферията на водоеми, както и в тревни съобщества по влажни терени, когато са разположени по брега на влажните зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на числеността: стабилна с непериодични колебания
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно с непериодични колебания

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел.

Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов