Атлас на гнездящите птици в България

Козодой

(Caprimulgus europaeus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 7000-10 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение на по-голямата част от територията на страната без някои райони с оскъдна храстова и дървесна растителност в Дунавската равнина, Тракийската низина, източната част на Добруджа, Бургаската низина и др. В редица райони е с по-разпръснато разпространение, като находищата понякога са отделени значително от по-плътно заетите територии.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори – главно Quercus sp. и Carpinus orientalis, особено в каменисти карстови райони. Среща се в различни храстови формации – основно от Paliurus spina–christi, Juniperus oxycedris, Prunus spinosa и др. По-рядък в гори от Fagus sp., в иглолистни гори и в смесени гори. Привързан е и към сечища, особено през началния етап на естественото възобновяване на горската растителност.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани