Атлас на гнездящите птици в България

Кокилобегач

(Himantopus himantopus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 350-430 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, основно по Черноморското крайбрежие, в Тракийската низина, покрай река Дунав и близко разположени водоеми в Дунавската равнина. Изолирани, вероятно епизодични гнездовища и в други части на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди най-често в солници или край други плитководни водоеми – лагуни и засолени терени с халофитна растителност, а в по-редки случаи – по бреговете на стоящи бракични води, стоящи пресни води (микроязовири, утайници), където устройва гнездата си в тревна растителност по периферията на водоеми.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани