Атлас на гнездящите птици в България

Колхидски фазан

(Phasianus colchicus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 6000-10000 дв.

Настоящото разглеждане се отнася като цяло за вида, представен с популация от хибридни екземпляри, получена при протичалото повече от 110 г. кръстосване с автохтонния за страната същински колхидски фазан (Ph.c.colchicus). Чистата форма на вида се счита за изчезнала.

 

Особености на разпространението

Широко разпространен в ниските части на страната – по крайбрежието на река Дунав, в Дунавската равнина, Лудогорието, Добруджа, поречието на река Тунджа и прилежащите райони, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие и някои части от Странджа, Средна гора, Софийското поле и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в смесени широколистни гори край речни брегове, заливни храсталаци и тръстика, поляни, окрайнини на гори, долини, основно в храсталаци на местата с умерен климат; тревни съобщества по влажни терени, в алувиални и много влажни гори и храсталаци и широколистни листопадни гори, често в по-малки долини с богата мозаична растителност покрай реки и други влажни зони; в блата – в растителност по периферията на водоеми, както и на много места в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, по-рядко в овощни градини, дървесни и храстови плантации или в периферни големи градски паркове и градини с преобладание на дървета и храсти.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани