Атлас на гнездящите птици в България

Кос

(Turdus merula)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1 000 000–3 000 000 дв.

Особености на числеността

Неравномерна, най-висока (повече от 1000 дв./кв.) в ниските и средно високите части на планините. Най-ниска (по-малко от 10 дв./кв. или десетки дв./кв.) предимно в равнинните райони с преобладаване площта на земеделски култури и с ограничена дървесна и храстова растителност.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни местообитания, особено във влажни долове по склонове, обрасли с гъсти храсталаци на местата с умерен климат, макар да не избягва и сухолюбиви храсталаци. Многоброен в широколистни листопадни гори в долини и низини с развит подлес, в алувиални и много влажни гори и храсталаци, смесени гори. Гнезди, макар и по-рядко, и в иглолистни гори, овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях. Обичайно е присъствието му на гнездене в градове, села и индустриални зони, особено в градски паркове и градини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани