Атлас на гнездящите птици в България

Крайбрежно шаварче

(Acrocephalus schoenobaenus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 500-1500 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в ниските части на страната – групирано в съседни квадрати по крайбрежието на река Дунав и на места в Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле. С разпръснати находища и на други места. Разпространението променливо поради временното заемане на някои от гнездовищата в зависимост от степента на влажност в тях.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди около влажни зони, в близки до бреговете части на растителност по периферията на водоеми, особено в места с храсти сред водолюбивата растителност, също в примесени с храсталаци тревни съобщества по влажни терени, крайречни и приизворни мочурища, в близки до водоеми и във влажни места ивици дървета, храсти и мозайки от тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани