Атлас на гнездящите птици в България

Къдроглав пеликан

(Pelecanus crispus)

 

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

Размер на популацията: 2020: 60-90  двойки (2007: 14-128 дв.)

Особености на разпространението

Колониален, с традиционно находище в ез. Сребърна, известно от втората половина на XIX в. След 2014 г. видът сформира нова гнездова колония в България – в блато на остров Персина. През гнездовия период малки ята от неразмножаващи се птици наблюдавани на редица места по поречието на р. Дунав, в Бургаските влажни зони и дори във водоеми във вътрешността. След 1990 г. ята от 40 до 210 екз. наблюдавани редовно през гнездовия период на безименен остров до с. Горни Цибър, Ломско.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 13 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. (без изключение квадрати с много ниска степен на достоверност за гнездене). В страната са установени четири  активни гнездови колонии – ез. Сребърна (известна от втората половина на XIX в.)  блато Песчина (от 2016 г.), Мъртвото блато (2020) и ЗМ Калимок-Бръшлен  (2021). Гнезденето на остров Персин и в ЗМ Калимок -Бръшлен е в резултат на природозащитни дейности – изкуствени гнездови платформи за пеликани.

Численост в защитени зони за птиците: 60-90 двойки (100% от популацията). Числеността на гнездовата популация в ЗЗ „Сребърна“ е 60-81 двойки, а в ЗЗ „Комплекс Беленски острови“ – 0-9 двойки.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Обитава влажни зони (езера, блата, язовири, рибарници и др.), обрасли с тръстика и папур, но с открити водни огледала. Гнезди и върху наколни дървени платформи.Хранителната база през размножителния период в стоящи пресни води. Наличието на двата вида местообитания, разположени в съседство, е характерна черта за традиционните гнездови находища.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: слабо нарастваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: слабо нарастващо

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1, токови удари с електроразпределителната мрежа, сблъсъци с въздушни проводници и вятърни генератори, гибел от наземни хищници и инвазивни видове.

 

Свилен Чешмеджиев, Ирина Костадинова