Атлас на гнездящите птици

Къдроглав пеликан

(Pelecanus crispus)

 

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

 

Размер на популацията: 2020: 60-90  двойки (2007: 14-128 дв.)

 

Особености на разпространението

Колониален, с традиционно находище в ез. Сребърна, известно от втората половина на XIX в. След 2014 г. видът сформира нова гнездова колония в България – в блато на остров Персина. През гнездовия период малки ята от неразмножаващи се птици наблюдавани на редица места по поречието на р. Дунав, в Бургаските влажни зони и дори във водоеми във вътрешността. След 1990 г. ята от 40 до 210 екз. наблюдавани редовно през гнездовия период на безименен остров до с. Горни Цибър, Ломско.

В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 13 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. (без изключение квадрати с много ниска степен на достоверност за гнездене). В страната са установени четири  активни гнездови колонии – ез. Сребърна (известна от втората половина на XIX в.)  блато Песчина (от 2016 г.), Мъртвото блато (2020) и ЗМ Калимок-Бръшлен  (2021). Гнезденето на остров Персин и в ЗМ Калимок -Бръшлен е в резултат на природозащитни дейности – изкуствени гнездови платформиза пеликани.

Численост в защитени зони за птиците: 60-90 двойки (100% от популацията). Числеността на гнездовата популация в ЗЗ „Сребърна“ е 60-81 двойки, а в ЗЗ „Комплекс Беленски острови“ – 0-9 двойки.

Карта в голям размер

Местообитания

Обитава влажни зони (езера, блата, язовири, рибарници и др.), обрасли с тръстика и папур, но с открити водни огледала. Гнезди и върху наколни дървени платформи.Хранителната база през размножителния период в стоящи пресни води. Наличието на двата вида местообитания, разположени в съседство, е характерна черта за традиционните гнездови находища.

 

Тенденции в развитието на популацията

Краткосрочна тенденция на числеността:

стабилна

Дългосрочна тенденция на числеността:

слабо нарастваща 

Краткосрочна тенденция на разпространението:

стабилно

Дългосрочна тенденция на разпространението:

слабо нарастващо

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1, токови удари с електроразпределителната мрежа, сблъсъци с въздушни проводници и вятърни генератори, гибел от наземни хищници и инвазивни видове.

 

Свилен Чешмеджиев, Ирина Костадинова