Атлас на гнездящите птици в България

Късопръста чучулига

(Calandrella brachydactyla)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1200-3000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в равнинни и нискохълмисти райони на цялата страна, основно в Сакар, Крайморска Добруджа, Сливенската котловина, северно от Бургас, Източните Родопи, Бесапарските ридове и други части от Тракийската низина, Карловското поле, каменистите хълмисти райони около Софийското поле, Златията и южната част на Струмската долина. Единични гнездовища в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България. Разпространението обусловено от разпокъсаността на предпочитаните степни, вторично–степни и полустепни участъци.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени и тревни съобщества по сухи силикатни терени (особено пасища) и по-рядко – на самия морски бряг по обширни и обрасли с тревиста растителност дюни.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани