Атлас на гнездящите птици в България

Късопръст ястреб

(Accipiter brevipes)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200–340 дв.

Особености на разпространението

С ясно изразена привързаност към речни долини, която определя цялостното му разпространение. по-компактно покрай река Дунав и по долините на притоците й в Дунавската равнина, в Добруджа (предимно по суходолията), по поречията на някои от по-големите реки в Южна България (Марица, Тунджа, Струма, Арда и др.) и по Северното Черноморско крайбрежие. Останалите гнездовища разпръснати предимно в по-малки долини в полета и ниски планини.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в ивици дървета храсти и мозайки от тях, особено по бреговете на реки със запазена дървесна растителност, в широколистни листопадни гори (често по склоновете на долини) и алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в градски паркове и градини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани