Атлас на гнездящите птици в България

Лещарка

(Bonasa bonasia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1800-5000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение предимно в ниските и средно високите части на Стара планина (от Чупрене до Котленска планина), Рила, Пирин, Западните Родопи, Витоша, Осоговска планина, Беласица, Славянка. Неравномерно разпределен на заетата територия, мозаично до горната граница на гората.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в широколистни листопадни гори, смесени гори и монотипни стари иглолистни гори. От широколистни листопадни гори предпочита най-вече: 1) стари, разредени полупланински и планински формации, доминирани от Fagus sylvatica, с богат подлес и 2) крайречна широколистна растителност с преобладаване на Salix sp., Alnus sp., Populus sp. От смесени гори предпочита стари буково–смърчови (Fagus sylvatica и Picea abies) и буково–бял борови (Fagus sylvatica и Pinus sylvestris) формации с богат подлес.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани