Атлас на гнездящите птици в България

Ливаден блатар

(Circus pygargus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 291-481 двойки (2007: 220-270 дв.)

Особености на разпространението

Широко разпространен и многоброен гнездящ вид в Горнотракийската низина. В останалата част на страната много рядък и локално разпространен. В Тракия е най-многочислен в Старозагорско, Ямболско, Сливенско и Карнобатско. В Западна България единични двойки са установени в районите на Драгоман, Сливница и Радомир, а в Дунавската равнина – в Ломско, Козлодуйско (Златията) и в равнинните райони около Велико Търново. Гнезди поединично или на малки гнездови групировки от 2-5 двойки. Предпочитани места за гнездене са понижения сред ниви, засети с пшеница или други култури, пустеещи земи, обрасли с треви, ливади, засолени степи, понякога в близост до малки водоеми. 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен като гнездящ в 65 квадрата,главно в Северна и Западна България, а е намерен в 50 нови квадрата, главно в Горнотракийската низина. В сърцевинната област на разпространение у нас видът се увеличава и заема нови територии. Намаляването е в райони, където и в миналото е бил рядък и малоброен и немалка част от картираните квадрати са били с ниска степен на достоверност за гнезденето му.

Численост в защитени зони за птиците: 41-70 двойки (само 14,5 % от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Сакар“ (33-56 дв.) и „Каменски баир“ (2-3 дв.)

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в посеви и други (едногодишни) тревни култури, тревни съобщества по влажни терени, крайречни и приизворни мочурища, по-рядко в растителност по периферията на водоеми край стоящи пресни води или течащи води.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г

Краткосрочна тенденция на числеността: увеличение
Дългосрочна тенденция на числеността: увеличение
Краткосрочна тенденция на разпространението: увеличение
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличение

Заплахи

Загиване на люпила при жътва и други селскостопански дейности. Хищничество, застрашаващо яйцата и малките в гнездата. Безпокойство в района на гнездата. Смъртност от сблъсъци с автомобили по натоварени пътища. Отравяне с родентициди, използвани в селското стопанство.

Гиргина Даскалова, Димитър Демерджиев, Петър Шурулинков