Атлас на гнездящите птици в България

Ливаден дърдавец

(Crex crex)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 4000-8800 токуващи мъжки

Особености на разпространението

С петнисто разпространение предимно в Северна и Западна България и с разпръснати находища в южната и източната част на страната. Най-плътно в Софийското поле, Понор, Врачанска планина, Западна Стара планина, полетата южно от Витоша, в Краище, Предбалкана и др. В останалите части на страната по-разпръснато и на по-малка територия – влажни долинни места в Дунавската равнина и Добруджа, по-широки речни долини в Източна Стара планина, в района на бившето Стралджанско блато, Бургаската низина, Тракийската низина, на отделни места в Родопите, Рила, Пирин, Странджа и др. Редица находища не се заемат ежегодно, поради което разпространението се мени.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно във влажни ливади с единични храсти и поточета или мочурища, често на склонове – тревни съобщества по влажни терени до течащи води или стоящи пресни води, също в пределите на градове, села и индустриални зони. По-рядко в мезофилни тревни съобщества, след окосяването на ниско разположените ливади част от птиците се изместват и в алпийски и субалпийски тревни съобщества. По изключение в посеви и други (едногодишни) тревни култури и пустеещи земи.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани