Атлас на гнездящите птици в България

Ловен сокол

(Falco cherrug)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Застрашен

Размер на популацията: 2020: 1-5 двойки (2007: 1-3 дв.)

Особености на разпространението

Понастоящем гнездене е известно от Централна Южна България. В миналото с разпръснато гнездене на изолирани находища предимно в скалистите части на Стара планина, планините на Западна България, Родопите, Сакар и Странджа. Наблюдаван през гнездовия период и в някои равнинни или хълмисти райони и в по-високи части на планините.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В България понастоящем е известно едно гнездово находище в Югоизточната част на страната като птиците произхождат от реинтродукционната програма изпълнявана за вида. Възможно е гнезденето на 4-5 двойки в различни части на страната, в райони изобилстващи от лалугери и средни по размер птици. В сравнение с предходния период видът може да се счита за изчезнал в някои от планинските му находища. Възможно е заемането на нови територии в равнинната част на страната, където съществуват подходящи условия за гнезденето му.

Численост в защитени зони за птиците: 0-3 двойки. Единственото известно сигурно гнездово находище на вида се намира извън мрежата от защитени зони за птиците.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по скали и скални стени (във вътрешността на страната), най-често близо до пасища или други открити терени с колонии на европейски лалугер (Spermophilus citellus), както и по електрически стълбове.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

Заплахи

Обиране на малки и яйца, отравяне от примамки – живи гълъби, намазани с отрова, породено от конфликт с гълъбарските общности, пряко унищожаване и деградация на хранителните местообитания, редуциране на хранителната база, увреждането на гнездовите местообитания, безпокойство по време на гнездовия сезон, рискова електроразпределителна мрежа.

Димитър Демерджиев, Стойчо Стойчев