Атлас на гнездящите птици в България

Лопатарка

(Platalea leucorodia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 84-168 двойки (2007: 80-150 дв.)

Особености на разпространението

Разпръснати гнездови находища в смесени колонии от чапли и корморани по поречието на р. Дунав и в единственото сигурно находище по Черноморието – блатото Пода край Бургас, което е част от защитена зона за птици „Комплекс Мандра-Пода“. По поречието на р. Дунав гнезди предимно на острови, а по-рядко – в блата (в ЗЗ „Сребърна“). В различните райони колониите често променят своето местоположение, което води до известни колебания в разпространението. Неразмножаващи се индивиди и на други места, включително във вътрешността на страната.

Численост в защитени зони за птиците: 72-144 двойки (86% от популацията). Най-висока численост e регистрирана в защитените зони “Комплекс Мандра-Пода” (минимум 27 дв.), „Сребърна“ (25-30 дв.), „Комплекс Беленски острови“ (10-20 дв.) и „Рибарници Мечка“ (10-24 дв.). 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 12 квадрата, регистрирано е едно ново място в участък западната част на българския сектор на р. Дунав, а едно гнездово находище не е потвърдено през периода на проучване – в защитена зона „Горни Дъбник-Телиш“. Липсата на редовен мониторинг в тази защитена зона може да бъде причина за отсъствието на нови данни.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата (растителност по периферията на водоеми) и в алувиални и много влажни гори и храсталаци.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, загуба на гнездови местообитания, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период и недостиг на храна, безпокойство, бракониерски отстрел, бракониерски сечи, нерегламентирани горскостопански практики.

Ирина Костадинова, Владимир Младенов