Атлас на гнездящите птици в България

Лъскавоглав синигер

(Parus palustris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 100 000-200 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо по-плътно широколистния и смесения пояс в повечето планини (Рило–Родопския масив, Стара планина, Средна гора, Витоша, Странджа, Руй планина и др.) и гористите части на равнините (Лудогорието, Добруджа), с по-разпръснати находища в Дунавската равнина, Източните Родопи, Тракийската низина, хълмистите райони около река Тунджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в разредени и изпъстрени с поляни, храсталаци и единични дървета широколистни листопадни гори, понякога в алувиални и много влажни гори и храсталаци, в смесени гори и по-рядко в иглолистни гори. Среща се и в стари и изоставени овощни градини, дървесни и храстови плантации, понякога в ивици дървета, храсти и мозайки от тях и нерядко в градски паркове и градини или други части на населени места, особено в предпланински и хълмисти райони с по-влажен климат.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани