Атлас на гнездящите птици в България

Лятно бърне

(Spatula querquedula) (Anas querquedula)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 51-168 двойки (2007: 150-350 дв.)

Особености на разпространението

С относително широко, разсеяно и в някои райони групирано разпространение. Основно покрай р. Дунав и в Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие и Софийското поле. Установяван и в по-големи населени места (София). най-значимите гнездовища са покрай р. Дунав (ез. Сребърна, рибарниците Мечка и Орсоя), в Бургаските влажни зони и в Тракийската низина (около реките Марица и Тунджа). Донякъде разпространението зависи и от състоянието на водното ниво във влажните зони, някои находища изчезват при пресъхване на водоемите.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.:В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 79 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, както и факта за отрицателната тенденция в гнездовата популация на вида последните 10 години. Нови находища са установени в 13 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 50-141 двойки (84% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Комплекс Беленски острови“ (12-25 дв.), „Комплекс Калимок“ (10-20 дв.) и „Рибарници Хаджи Димитрово“ (10-17 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни влажни зони и най-вече блата с различна площ (растителност по периферията на водоеми), в лагуни, стоящи пресни води и стоящи бракични води), както и в тревни съобщества по влажни терени, когато са разположени по брега на влажните зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел.

Свилен Чешмеджиев, Калин Велев