Атлас на гнездящите птици

Малка бяла чапла

(Egretta garzetta)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията: 2020: 319-1019 двойки (2007: 1400–2000 дв.)

 

Особености на разпространението

Гнезди по Дунавските острови и в различен тип влажни зони – езера, блата, рибарници и язовири. С разпръснато и групово разпространение по Дунавското крайбрежие, Горнотракийската низина, Бургаските влажни зони и по р. Арда. С епизодично гнездене в Софийското поле. Често неразмножаващи се индивиди могат да се регистрират и в други райони на страната.

В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 42 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, както и отрицателната тенденция в гнездовата популация на вида през последните 10 години. Нови гнездовища са регистрирани в 13 квадрата.

 

Численост в защитени зони за птиците: 212-742 двойки (67-73% от популацията).

Най-висока численост e регистрирана в защитените зони „Язовир Конуш“ (60-240 дв.), „Сребърна“ (50-205 дв.) и „Комплекс Беленски острови“ (40-60 дв.). 

Карта в голям размер

Местообитания

Гнезди в блата, растителност по периферията на водоеми, в алувиални и много влажни гори и храсталаци, включително групи върби и други дървета в плитките части на микроязовири, стари речни корита и др.

 

Тенденции в развитието на популацията

Краткосрочна тенденция на числеността:

стабилна 

Дългосрочна тенденция на числеността:

намаляваща 

Краткосрочна тенденция на разпространението:

стабилно

Дългосрочна тенденция на разпространението:

намаляващо

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, загуба на гнездови местообитания, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, бракониерски сечи, нерегламентирани горскостопански практики.

 

Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Петър Шурулинков