Атлас на гнездящите птици в България

Малка бяла чапла

(Egretta garzetta)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 319-1019 двойки (2007: 1400–2000 дв.)

Особености на разпространението

Гнезди по Дунавските острови и в различен тип влажни зони – езера, блата, рибарници и язовири. С разпръснато и групово разпространение по Дунавското крайбрежие, Горнотракийската низина, Бургаските влажни зони и по р. Арда. С епизодично гнездене в Софийското поле. Често неразмножаващи се индивиди могат да се регистрират и в други райони на страната.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 42 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, както и отрицателната тенденция в гнездовата популация на вида през последните 10 години. Нови гнездовища са регистрирани в 13 квадрата.

 

Численост в защитени зони за птиците: 212-742 двойки (67-73% от популацията).

Най-висока численост e регистрирана в защитените зони „Язовир Конуш“ (60-240 дв.), „Сребърна“ (50-205 дв.) и „Комплекс Беленски острови“ (40-60 дв.). 

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата, растителност по периферията на водоеми, в алувиални и много влажни гори и храсталаци, включително групи върби и други дървета в плитките части на микроязовири, стари речни корита и др.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, загуба на гнездови местообитания, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, бракониерски сечи, нерегламентирани горскостопански практики.

 

Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Петър Шурулинков