Атлас на гнездящите птици в България

Малка черноглава чайка

(Larus melanocephalus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-62 дв.

Особености на разпространението

С отделни гнездовища по Черноморското крайбрежие, в зависимост от наличието на соленоводни или свръхсолени езера, основно в Атанасовското и Поморийското езеро. Неразмножаващи се индивиди и ята остават през гнездовия период в Дуранкулашкото езеро, Шабленската тузла, в езеро Сребърна, във влажни зони по р. Огоста и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в соленоводни и свръхсолени езера – лагуни и лимани, като разполага гнездата си по разделителните диги в солниците, изкуствените платформи за подпомагане гнезденето на водолюбивите птици, по-рядко по засолени терени с халофитна растителност.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани