Атлас на гнездящите птици в България

Малко белогушо коприварче

(Sylvia curruca)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000- 30 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто, но не повсеместно разпространение на почти цялата територия без високопланинската безлесна зона. По-плътно основно в по-ниските и средно високи части на страната, като в редица райони (напр. тези с плътна горска покривка) находищата са по-разпръснати или видът не се среща.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в храсталаци на местата с умерен климат, примесени или на окрайнините на не много плътни широколистни листопадни гори, иглолистни гори или смесени гори (но избягва същинската част на горите), обрасли с храсти овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях. Значителна част от популацията, особено в по-ниските части на страната се размножава в градски паркове и градини и други участъци с дървета и храсти в населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани