Атлас на гнездящите птици в България

Малко черноглаво коприварче

(Sylvia melanocephala)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 800-1200 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, по-компактно в Източните Родопи и в долините на реките Струма и Места с прилежащите им части на околните планини. По рядък е,  в Сакар, Дервентските възвишения,  Тракийската низина, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в сухолюбиви храсталаци – ксеротермни съобщества с преобладание на Juniperus oxycedrus, но също храсталаци от Paliurus spina–christi, Carpinus orientalis и др., с единични невисоки дървета (най-често Quercus sp.). по-рядко се размножава в издънкови, силно разредени широколистни листопадни гори с изобилни храсталаци, както и в изоставени и обрасли с храсти овощни градини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани