Атлас на гнездящите птици в България

Малък воден бик

(Ixobrychus minutus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1500–4500 дв.

Особености на разпространението.

С широко и сравнително плътно разпространение по Дунавското крайбрежие и в Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие и някои котловинни полета в Западна България, на места в Добруджа и по долините на реките Арда, Струма и Места.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в растителност по периферията на водоеми в блата и в стоящи пресни води (вкл. микроязовири, кариерни езера, рибарници, отводнителни канали и др.). Гнезди в блатни водоеми и в големи градски паркове – Южен парк в София, в канали и корита на реки в пределите на населени места – Кърджали, Бургас и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани