Атлас на гнездящите птици в България

Малък корморан

(Microcarbo pygmaeus) (Phalacrocorax pygmeus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 240- 945  двойки (2007: 350–500 дв.)

Особености на разпространението

Колониален гнездящ вид, установен само в 11 колонии. Гнездовищата са главно по поречието на р. Дунав (, влажните зони около Бургас и Тракийската низина, понякога в райони с традиционни, вековни находища. . Голяма част от установените гнездовища са непостоянни. Ежегодно гнезди в ез. Сребърна, рибарници Калимок, на о. Мишка в р. Дунав, на р. Арда в гр. Кърджали, в блатото Пода край Бургас. Гнезди най-често в общи колонии заедно с чаплови птици. Гнездата си строи в тръстиката, на ниски храсти сред тръстиката или на дървета (върби, тополи). Числеността на гнездящите двойки е подложена на много големи годишни колебания , главно в зависимост от водните нива.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 24 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В повечето от тези случаи през 2013 г. са били докладвани квадрати, в които са наблюдавани малки корморани през гнездовия период, но с ниска степен на достоверност за гнезденето им. Включени са били и квадрати с установено гнездене на румънски острови в р. Дунав, които сега не са включени. Нови находища са установени в 6 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 235-861 двойки (92% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Сребърна“ (150-220 дв.), „Комплекс Калимок“ (70-506 дв.), „Комплекс Мандра-Пода“ (15-120 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Повечето от двойките – в блата (растителност по периферията на водоеми), но повечето от находищата са в алувиални и много влажни гори и храсталаци, понякога – в групи дървета в плитките части на микроязовири.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: значителни флуктуации
Дългосрочна тенденция на числеността:  увеличение
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличение

 

Заплахи 

Пресушаване на влажни зони. Увреждане на местообитанията вследствие на мащабни пожари в тръстикови масиви. Хищничество, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Безпокойство в района на колониите. Бракониерски отстрел, особено в районите на рибовъдни стопанства. Оплитане в рибарски съоръжения. Сечи в района на колониите на дунавски острови (о. Мишка).

Петър Шурулинков, Владимир Младенов, Гиргина Даскалова, Ралица Георгиева