Атлас на гнездящите птици в България

Малък маслинов присмехулник

(Hippolais pallida)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 6000-12 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Югоизточна България, покрай Черноморското крайбрежие, долините на реките Струма и Места, централните части на Тракийската низина и Дунавската равнина. С разпръснато разпространение в по-ниските части на по-голямата част от останалата територия, на север почти по цяло-

то Дунавско крайбрежие. Плътността на разпространението видимо намалява от югоизток на северозапад.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в сухолюбиви храсталаци, по-рядко в храсталаци на местата с умерен климат, обрасли с храсти овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях, градски паркове и градини, както и в други части на населените места. В Дунавската равнина гнезди почти изключително в населени места и отсъства в привидно подходящи места извън тях, докато в Южна България и по Черноморското крайбрежие е обикновен и в природни местообитания.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани