Атлас на гнездящите птици в България

Малък пъстър кълвач

(Dryobates minor)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 7500-12000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голяма част от територията на страната, по-плътно в Източна България (Черноморското крайбрежие, Крайморска Добруджа, Източна Стара планина, Странджа и др.), но и в Източните Родопи, Софийското поле и прилежащите му планини, Западна и Централна Стара планина, долината на река Струма и др. В останалата част от страната предимно разпръснато, на места находищата са линейно в съседни квадрати, свързани основно с крайречните дървесни пояси.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в стари широколистни листопадни гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци и в крайречни ивици дървета, храсти и мозайки от тях. Нерядко в стари или изоставени овощни градини, дървесни и храстови плантации, особено крайречни тополови плантации, както и в градски паркове и градини, или други части на градове, села и индустриалнизони. Много по-рядко в смесени гори и иглолистни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани