Атлас на гнездящите птици в България

Малък червеноног водобегач

(Tringa totanus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15-35 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато разпространение, по-групирано в основното гнездовище на вида в Бургаските влажни зони, но единични находища и във Варненско–Белославския езерен комплекс, Шабленската тузла, покрай река Дунав и прилежащите части на Дунавската равнина, Тракийската низина, Странджа и др. В редица случаи е възможно наблюденията да се отнасят за летуващи неразмножаващи се индивиди.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата, лагуни, засолени терени с халофитна растителност край солници, други затревени терени край стоящи бракични води, по-рядко– до стоящи пресни води (вкл. рибарници, микроязовири и др.).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани