Атлас на гнездящите птици в България

Матовоглав синигер

(Parus montanus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 25 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, съсредоточено предимно в иглолистния пояс на високите планини от Рило–Родопския масив, Западна и Централна Стара планина, Средна гора, Витоша, Руй планина, но и в по-ниски планини без същински иглолистен пояс (Източна Стара планина, Странджа и др.). България е близо до южната граница на ареала в Европа, като в Гърция са известни само 3 находища южно от Родопите.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди главно в иглолистни гори от Picea abies, Pinus peuce, P. heldreichii, P. sylvestris, P. nigra и в смесени гори. По-рядко обитава в широколистни листопадни гори, в частност – от Fagus sylvatica.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани