Атлас на гнездящите птици в България

Морски дъждосвирец

(Charadrius alexandrinus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 33-85 двойки (2007: 120-150 дв.)

Особености на разпространението

С изолирани гнездовища единствено по Черноморското крайбрежие – основно в Бургаските влажни зони (Атанасовско и Поморийско езеро и Пода), Варненско–Белославския езерен комплекс, Шабленската тузла и Дуранкулашкото езеро с прилежащите им плажни ивици. Гнезди постоянно и с най-висока плътност в Атанасовското, Поморийското и Белославското езера.

Числеността на вида страната има силни годишни вариации. Много често през различните години птиците попадат в различни квадрати, търсейки най-оптималните условия за гнездене. Това се забелязва най-отчетливо при близко разположените едно до друго Атанасовско и Поморийско езера, където двойките от основната гнездова популация на вида в страната често сменят местоположението си.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен на всички места, където се е срещал преди 2013 г. Няма установени нови находища, но има потвърдени стари находища от преди 2003 г.

Численост в защитени зони за птиците: 33-85 двойки (100% от популацията). Цялата гнездова популация на вида попада на територията на Натура 2000 мрежата. Най-висока численост има в защитените зони „Поморийско езеро“ (15-40 дв.), „Атанасовско езеро“ (15-40 дв.) и „Варненско-Белославско езеро” (3-5 двойки).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в солници или край други плитки соленоводни водоеми, по засолени терени с халофитна растителност, а в по-редки случаи – по бреговете на стоящи бракични води, където устройва гнездата си в пясъчни или пясъчно–тинести участъци. Малка част от двойките все още се размножават и по  крайбрежни (морски) плажове и пясъчни дюни. Гнезди както поединично, така и на малки колонии до 5-6 двойки. Много често гнезди в смесени колонии от различни видове рибарки, саблеклюни и кокилобегачи.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващo

Заплахи

Хищничество от скитащи кучета, чакали, жълтокраки чайки, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Екстремни климатични явления в резултат на глобалните климатични промени. Унищожаване на гнезда и малки вследствие на технически дейности при производство и добив на сол. 

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Михаил Илиев