Атлас на гнездящите птици в България

Нощна чапла

(Nycticorax nycticorax)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията: 2020: 601-1403двойки (2007: 1800–2500 дв.)

 

Особености на разпространението

В самостоятелни или смесени колонии, групирани или разпръснати главно покрай р. Дунав и притоците му, в Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие, долината на р. Арда, Софийското поле. В редица райони се наблюдават по няколко колонии в съседни квадрати.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 38 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, както и отрицателната тенденция в гнездовата популация на вида през последните 10 години. Нови находища са установени в 10 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 417-901 двойки (64-70% от популацията). Най-висока численост e регистрирана в защитените зони „Язовир Конуш“ (180-220 дв.), „Сребърна“ (60-250 дв.) и „Бургаско езеро“ (60-120 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в растителност по периферията на водоеми в блата, в алувиални и много влажни гори и храсталаци (включително в групи дървета в стари речни корита или в плитките части на язовири) и по-рядко в широколистни листопадни гори. Отделни колонии са в речни корита в чертите на градове, села и индустриални зони (Кърджали, с. Расово, Ломско и др.).

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, загуба на гнездови местообитания, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, бракониерски сечи, нерегламентирани горскостопански практики.

 

Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Петър Шурулинков