Атлас на гнездящите птици в България

Обикновена гургулица

(Streptopelia turtur)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Уязвим

Размер на популацията: 25 000-80 000 дв.

Особености на разпространението

С широко, разкъсано на места разпространение в почти цялата страна, без по-високите типично горски райони в планините, зоните над тях и някои части на Дунавската равнина и Тракийската низина с преобладаване на селскостопански култури.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в храсталаци на местата с умерен климат и сухолюбиви храсталаци, в силно разредени широколистни листопадни гори, или в окрайнините им, понякога – в овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани