Атлас на гнездящите птици в България

Обикновена калугерица

(Vanellus vanellus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

Размер на популацията: 2020: 700-1600 двойки (2007: 1000-1700 дв.)

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в низинните и равнинни части на страната, най-плътно – в Тракийската низина, Софийското поле, поречието на р. Тунджа, Бургаската низина, Дунавското крайбрежие и понижения с влажни зони в Дунавската равнина, а с по-малко групирани находища – и в някои по-влажни части на Лудогорието, Добруджа, Предбалкана. Разпространението се мени през годините, поради гнезденето на редица места във временни пролетни разливи в нивите.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 207 ETRC 10x10km. Няма видима промяна в разпространението на вида.

Численост в защитени зони за птиците: 235-576 двойки (34-36% от популацията).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в тревни съобщества по влажни терени, по-рядко – мезофилни тревни съобщества, често в близост до стоящи пресни води, стоящи бракични води или течащи води, както и около блата. Много често и в селскостопански площи и изкуствени ландшафти, предпочита периферии на сезонно заливани терени, както и обработваеми площи с редки посеви и други (едногодишни) тревни култури, особено оризища или временно заливани житни ниви.

Тенденции в развитието на популацията  за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно

Заплахи

Хищничество, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Екстремни климатични явления, в резултат на глобалните климатични промени. Унищожаване на гнезда и малки в следствие на технически дейности при производство и добив на сол. Унищожаване на пясъчни острови в р.Дунав заради драгиране и изграждане на други хидротехнически съоръжения. 

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Калин Велев