Атлас на гнездящите птици в България

Обикновена кукувица

(Cuculus canorus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20 000-50 000 токуващи мъжки

Особености на разпространението

Повсеместно разпространена на цялата територия на страната, включително в най-високите части на планините. Отбягва местата с обширни и гъсти иглолистни гори, особено на по-голяма надморска височина. От ключово значение за размножаване на дадено място са висока плътност на подходящи гостоприемници и достатъчен брой високи поне 3 m дървета и храсти, от които женските откриват гнездата на гостоприемниците.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Размножава се в разнообразни местообитания, съчетаващи мозайки от дървета и храсти, горски участъци с поляни, просеки и пътища, и особено периферии на водоеми с тръстикови обраствания и дървета. Отбелязан в широколистни листопадни гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци, в блата и други водоеми с растителност по периферията им, във всички типове храсталаци и тревни съобщества и в повечето типове Селскостопански площи и изкуствени ландшафти (особено в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации), по-рядко в смесени гори, иглолистни гори, градски паркове и градини и други сходни с естествените места в разпръснати села и махали, крайни градски квартали и др. 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани