Атлас на гнездящите птици в България

Обикновена кукумявка

(Athene noctua)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 7500-10000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно разпространен на цялата територия на страната с изключение на някои преобладаващо гористи или високи части на планините – особено в Рило–Родопския масив, Същинска Средна гора, Витоша, Централна и Западна Стара планина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Предимно синантропен вид, гнезди основно в градове, села и индустриални зони, но на редица места и в скали и скални стени (във вътрешността на страната), нерядко в земни стени, каменни кариери, изоставени постройки и др. По-рядко гнезди на окрайнини на широколистни листопадни гори, а в планините – и в иглолистни гори и смесени гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани