Атлас на гнездящите птици в България

Обикновена чинка

(Fringilla coelebs)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2 000 000-6 000 000 дв.

Особености на разпространението

С почти плътно повсеместно разпространение на цялата територия на страната, с изключение на някои лишени от гори предимно земеделски райони в Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни, смесени гори, иглолистни гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, както и в сходни с тях вторични местообитания – градски паркове и градини, особено от лесопарков тип, както и други части на градове, села и индустриални зони с преобладаваща дървесна растителност, включително дворове, вилни зони и пр. Размножава се и в крайречни или други по-плътни ивици дървета, храсти и мозайки от тях, дървесни и храстови плантации с по-нагъсто разположени дървета и т.н.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани