Атлас на гнездящите птици в България

Обикновено конопарче

(Carduelis cannabina)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 40 000-100 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, предимно по открити каменисти терени в предпланинските и нископланинските части на Южна и Източна България, но и в карстови и степни райони в Дунавската низина и Добруджа. Липсва или с изолирани находища в равнините, особено в районите с интензивно земеделие и горска покривка, включително такива в планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в храсталаци и тревни съобщества, особено по сухи, припечни, каменисти затревени пространства и пасища с редки храсти на склонове, била и равнини, примесени с единични или групи дървета или силно разредени горички, винаги близо до затревени пространства, пустеещи земи; в стари или изоставени овощни градини, дървесни и храстови плантации и най-вече лозя, градини, плантации лавандула и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани