Атлас на гнездящите птици в България

Обикновен мишелов

(Buteo buteo)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2500–4000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно на цялата територия на страната. Не е установен на места в равнинни безлесни райони с преобладание на земеделски култури – локално в Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, иглолистни гори, смесени гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци, както и в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, винаги в близост до открити пространства. Рядко в големи градски паркове и градини на периферията на големи селища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани