Атлас на гнездящите птици в България

Обикновен пчелояд

(Merops apiaster)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 25 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на почти цялата територия на ниските равнинни и хълмисти части на страната – по-силно групиран в съседни квадрати в Дунавската равнина, Лудогорието, Добруджа, Тракийската низина, Подбалканските котловини, Източни Родопи, Сакар, Източна Стара планина, долините на реките Струма и Места и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в отвесни земни, пясъчни или льосови стени, поради което е свързан с местата, където съществуват такива – брегове на реки или други водоеми, долини, крайпътни земни откоси, кариери за добив на инертни материали и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани