Атлас на гнездящите птици в България

Обикновен скорец

(Sturnus vulgaris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 950 000-3 000 000 дв.

Особености на разпространението

С почти повсеместно разпространение на територията на цялата страна, с изключение на високите и по-плътно покрити с гори части на планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широк спектър от местообитания, предимно в кухини по дървета, сгради и други съоръжения в населени места, в градски паркове и градини, в хралупи в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, разредени по-стари широколистни листопадни гори, овощни градини, дървесни и храстови плантации, както и в бетонни и метални стълбове, единични дървета и постройки, мостове, зидове и други антропогенни съоръжения в открити селскостопански райони. Гнезди и в льосови и други земни стени и скали и скални стени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани