Атлас на гнездящите птици в България

Орел змияр

(Circaetus gallicus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 204-478 двойки (2007: 270-320 дв.)

Особености на разпространението

Разпръснато и групово в цялата страна, по-плътно в откритите, сухи и богати на влечуги райони на Източните Родопи, Източна Стара планина, Огражден, Южен Пирин и прилежащите части от долината на р.Струма, Сакар, Дервентските възвишения, планините около Софийското поле, Врачанска планина, Искърския пролом, граничната част между Тракийската низина и Родопите, Ломовете и др. Среща се от морското равнище до близо 2000 м н.в.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 271 квадрата в цялата страна, по-голямата част от които в Югоизточна България в районите на Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа както и по долината на река Струма в югозападна България. Не се установяват значителни промени в разпространението на вида в страната. Видът не е установен в някои квадрати в североизточна България и в района на Рила и Пирин, в които е регистриран преди 2013 г., но твърде вероятно това се дължи на липсата на достатъчно наблюдения и не е резултат от намаляване на вида.

Численост в защитени зони за птиците: 94-211 двойки (44% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Сакар“ (13-21 дв.), „Бяла река“ (6-14 дв.), „Западна Странджа“ (6-13 дв.), „Котленска планина“ (6-10 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, иглолистни гори, смесени гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в изкуствени иглолистни насаждения.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилно
Дългосрочна тенденция на числеността: слабо нарастваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно

Заплахи

Изсичане на горите, безпокойство при горскостопански дейности, унищожаване на местообитанията на влечугите, с които се храни, загиване от токови удари.

Волен Аркумарев