Атлас на гнездящите птици в България

Орехче

(Troglodytes troglodytes)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50 000-100 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен повсеместно на територията на всички планини  и повечето високи котловинни полета. Петнисто и разпръснато гнезди в Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в силно обрасли с храсти малки долове с ручеи или край потоци и реки в иглолистни гори, широколистни листопадни гори, смесени гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци. Размножава се и в по-стари градски паркове и градини, особено в лесопаркове с рекички или потоци с гъста растителност по бреговете и дори в дворове с изобилна храстова и дървесна растителност в планински градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани