Атлас на гнездящите птици в България

Осояд

(Pernis apivorus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 450-550 дв.

Особености на разпространението

Разпръснато на почти цялата територия на страната, най-плътно в ниските и средно високи райони с гори (Източни Родопи, Източна Стара планина, Странджа, големите суходолия в Добруджа). Относително плътно и на част от територията на Сакар, долината на река Струма и съседните планини, Западните Родопи, Западна Стара планина, Лудогорието. С най-спорадично разпространение в Дунавската равнина и Тракийската низина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в гори, основно в широколистни листопадни гори и смесени гори, а в по-високите части на планините – и в иглолистни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани