Атлас на гнездящите птици в България

Папуняк

(Upupa epops)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 8000-15000 дв.

Особености на разпространението

С почти повсеместно разпространение на цялата територия на страната с изключение на средно високите и високите части на планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди най-често в хралупи на стари дървета в разнообразни местообитания: ивици дървета, храсти и мозайки от тях, особено покрай реки, в разредени горички с хралупати дървета, понякога – в стари овощни градини, дървесни и храстови плантации, в алувиални и много влажни гори и храсталаци. В скалисти райони често гнезди в кухини в Скали и скални стени. Не избягва единични изоставени постройки, руини и дори обитавани сгради в градове, села и индустриални зони, понякога гнезди в крайни дворове или големи градски паркове и градини, особено на окрайнините.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани