Атлас на гнездящите птици в България

Пернатонога кукумявка

(Aegolius funereus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 600-900 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, концентрирано в по-високите части на Рила, Пирин, Витоша, Западна и Централна Стара планина, Западни Родопи, Осоговска планина и Славянка. На по-малка надморска височина се среща и Понор и Плана.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в иглолистни гори, (особено от Picea abies, Pinus heldreihii и P. peuce, P. sylvestris) и смесени гори. Рядко в широколистни гори (предимно от Fagus sylvatica).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани