Атлас на гнездящите птици в България

Планинска стърчиопашка

(Motacilla cinerea)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20 000-30 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на цялата територия на почти всички планини, включително в по-ниските им части (Източните Родопи, Източна Стара планина, Странджа, Сакар и др.), С изолирани гнездовища в Дунавската равнина и Тракийската низина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди покрай планински бързотечащи реки и потоци със скали, дървета или храсти по бреговете им. Често по тях навлиза и в населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани