Атлас на гнездящите птици в България

Планински кеклик

(Alectoris graeca)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 800-1500 дв.

Особености на разпространението

Петнисто във всички високи планини – Западна и Централна Стара планина, Рила, Пирин, част от Западни Родопи, Витоша, Осоговска и Малешевска планина и Беласица. Отделни находища или такива в съседни квадрати и в северната част на Искърския пролом, по долината на река Струма, в Славянка, Средна гора, до Сливен и др. Известна е естествена зона на хибридизация с Alectoris chukar по линията Асеновград–Златоград.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания.

Гнезди в храсталаци на места с умерен климат, алпийски и субалпийски тревни съобщества, сухолюбиви храсталаци, тревни съобщества по сухи силикатни терени и по сипеи и други каменисти открити терени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани